Tartu Ülikool

Mis on Rohemeeter ja kuidas see töötab?

Rohemeeter on rakendus, mis mõõdab Eesti maapiirkondade ja linnamaastike tuge elurikkusele, kasutades andmeid rohkem kui seitsmekümnelt andmekihilt. Rakendus hindab iga Eesti maismaal asetseva punkti ümber 500 meetri raadiuses erinevaid maastikuparameetreid ning indekseid, kasutades Tartu Ülikoolis välja töötatud algoritmi. Rohemeeter tuvastab ja visualiseerib maastikus olevad elurikkust vähem või rohkem toetavad piirkonnad 100x100 meetri suuruste analüüsiruutude kaupa ning annab 0-100 vahel varieeruva koondindeksi kogu 500-meetrise raadiusega vaadeldava maastiku sobivuse kohta elurikkuse säilimiseks. Madalad koondindeksi väärtused näitavad, et maastikustruktuur ning maastikus toimunud muutused ei ole elurikkusele soodsad, kõrged väärtused näitavad elurikkuse seisukohast kõrgekvaliteedilisi ja heas seisus maastikke.

Rakendust saavad kasutada nii eraisikud, ettevõtted ja omavalitsused kui ka koolid ning lasteaiad õppetöös. Rohemeeter aitab ära tunda, millised Eesti maastikud on loodussõbralikud, millised vähem. Rohemeetri abil on võimalik teha koduhoovi või avaliku ruumi kujundamisel just neid valikuid ja otsuseid, mis hoiavad keskkonda sobilikuna nii inimesele kui ka teistele liikidele meie ümber.  Lisaks annab Rohemeeter iga piirkonna kohta personaalseid soovitusi, mida maastiku elurikkuse hoidmiseks või liigirikkuse tõstmiseks teha saab. 

Rohemeetri sisendandmetena on kasutuses nii tänased, hiljuti kogutud kui ka ajaloolised andmed Eesti elupaikade ja liikide levikust, mitmed keskkonnatingimusi kirjeldavad kaardikihid (näiteks soomuldade kuivenduskraavide võrgustik või taimkatte kõrgusmudel) ning maastikustruktuuri kirjeldavad indeksid. Kasutatud andmed on valdavalt avaandmed, mis on pärit kas Eesti riiklikest andmesüsteemidest (Maa-ameti kaardikihtidest, Eesti Looduse Infosüsteemist EELIS, Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti andmekihtidest) või rahvusvahelistest andmekogudest (Global Forest Watch, Euroopa Liidu andmeregistrid). Osaliselt on kasutatud andmekihid Tartu Ülikooli enda poolt välja töötatud (nt kasutatud maastikuindeksid). Rakenduses on kasutatud Eesti taimkatte kaardistamise andmeid aastatest 1930-1950, mis on publitseeritud raamatus Eesti NSV Taimkate (Laasimer 1965), vastavad kaardimaterjalid olid hoiul Eesti Maaülikoolis ja digitaliseeriti Tartu Ülikoolis. Eesti metsade ajalooline levik on digitaliseeritud Tartu Ülikoolis tuginedes Nõukogude Liidu topograafilistele kaartidele.  

Iga 100x100 meetrise analüüsiruudu väärtus on arvutatud keskmisena üle arvukate andmekihtide parameetri. Iga 100x100 meetrise vaatlusruudu väärtuse tuvastamiseks kasutatakse keskmiselt 15 andmekihti, mille alusel kuvatav väärtus on tuvastatud. Rohemeetri koondindeks - vaadeldava maastiku sobivus elurikkuse säilimiseks - on keskmistatud üle vaadeldava 500-meetrise raadiusega piirkonna.

Rohemeetri on loonud Tartu Ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituudi makroökoloogia ja maastike elurikkuse töörühma teadlased. Professor Meelis Pärteli juhitav makroökoloogia töörühm uurib elurikkust erinevatel skaaladel - nii Eestis kui ka üleilmselt, nii täna kui ka tuhat aastat tagasi, nii maa peal kui ka all. Maastike elurikkuse töörühm loob vanemteaduri Aveliina Helmi eestvõttel elurikkuse taastamiseks ja püsimiseks vajalikke teadmisi ning uurib, kuidas tagada muutuvas maailmas nii inimese kui ka teiste liikide heaolu.

Vastused Rohemeetri kasutamisel tekkida võivatele küsimustele

Akordoni pealkiri

Akordioni sisu...

Akordoni pealkiri

Akordioni sisu...

Akordoni pealkiri

Akordioni sisu...

Info kasutajale

Rohemeeter annab hinnangu parimatele võimalikele kättesaadavatele andmetele tuginedes ning seda täiendatakse järjepidevalt. Rohemeetri väljatöötajad on teinud endast mõistlikult oleneva, et rakenduses olev teave oleks täpne ja täielik, kuid Tartu Ülikool ei anna selle osas otseseid ega kaudseid kinnitusi. Rohemeetri väljund on informatiivne ning kasutaja rakendab saadud teavet omal vastutusel. 

Rohemeetris antud soovitused ei asenda riigi või omavalitsuste õigusaktidest tulenevaid maakasutuslikke nõudeid ega kaitstavatel loodusobjektidel kaitse-eeskirjadest, kaitsekorralduskavadest või elupaiga tegevuskavadest tulenevaid vajalikke piiranguid ega tegevusi.

Tähelepanekute või küsimuste korral palun kirjutage info@rohemeeter.ee.

Rohemeetri varalised õigused kuuluvad Tartu Ülikoolile.